Gå tilbake Image of typical representation of sustainability as three intersecting circles
Typical representation of sustainability as three intersecting circles.

Bærekraft i ny teknologi for matvarebehandling og nye produkter

I dag er det ikke tilstrekkelig at teknologiene for behandling av næringsmidler er av høy kvalitet – de må også fungere på en bærekraftig måte som ikke gjør skade på naturen og samfunnet.

Hvorfor må vi endre oss

Det er nå et økende press fra forbrukere samt statlige og ikke-statlige organisasjoner om at aktører i bransjen skal dokumentere at de er gode på bærekraft, ettersom det er en generell enighet om at det å ta vare på naturen og sikre sosial velferd er viktig for fremtiden vår. Næringsmiddelindustrien er intet unntak. Det å utarbeide og integrere effektive måter å forbedre miljøet og samfunnet på krever imidlertid høy grad av transparens for å kunne implementere nye strategier på en god måte gjennom verdikjeden for næringsmidler.

Bærekraft i innovativ teknologiutvikling

Det er utfordrende å integrere bærekraft i innovativ teknologiutvikling, ettersom det å ta i bruk nye teknologier og nye håndteringsstrategier bare er halve jobben. Korrekt og lettfattelig kommunikasjon og økonomisk gjennomførbarhet er forutsetningen for å kunne la alle aktører ta miljøvennlige og sosialt ansvarlige valg. Dette er ikke en enkel oppgave, men hvis forbrukerne samt statlige og ikke-statlige organisasjoner snakker sammen og samarbeider, kan man sette gode bærekraftsstrategier ut i praksis. Her er det nødvendig å ha et felles språk og en felles forståelse av situasjonen. Det er her livsløpstenkning og kvantitative vurderinger kommer inn.

Livsløpstenking

Livsløpstenkning er en tilnærming som tar for seg alle handlinger som skal til for å tilby et produkt eller en tjeneste. Dette betyr at alle aktører i verdikjeden er ansvarlig for handlingene de bringer inn i verdikjeden for et produkt eller en tjeneste. Hver enkelt handling kan knyttes til innvirkningen den har på naturen og samfunnet, og konsekvensene av alternative handlinger kan evalueres. Livsløpstenkning er derfor en tilnærming som egner seg godt til å undersøke ulike aspekter ved bærekraft, utpeke anbefalte praksiser og støtte næringsmiddelselskapene i beslutningsprosessen.

Miljø og sosial livsløpsanalyse

Miljømessig livsløpsanalyse (E-LCA) er en veletablert metode som tar for seg miljøbelastningen fra aktiviteter, produkter og tjenester gjennom verdikjeden. E-LCA inkluderer alt materiale og all tilførsel av energi som skal til for å levere, bruke og kassere det aktuelle produktet (dvs. fra «vugge til grav»). Sosial LCA (S-LCA) er en nyere tilnærming for analysering av de sosiale konsekvensene av et produkt, med sikte på å oppnå en forbedring av de sosiale forholdene og den generelle sosioøkonomiske innvirkningen fra produktet i et livsløpsperspektiv hos de involverte aktørene.

Miljøvurderingen av teknologier for behandling av næringsmidler samt behandlede produkter kan føre til at selskapene får kunnskap om:

  • hvordan de kan redusere utslipp (til luft, vann og jord) samt material- og energiforbruket, som igjen kan bidra til å redusere en rekke miljøpåvirkninger som f.eks. klimapåvirkningen 
  • hvordan man kan forlenge holdbarheten og kvaliteten på matvarene

Sosiale vurderinger av teknologi for behandling av næringsmidler og behandlede produkter kan:

  • bidra til bedre arbeidsforhold
  • sikre ansvarlig matproduksjon

Konklusjon

For å oppsummere vil en solid vitenskapelig metode basert på livsløpstenkning bidra til å:

  • gjøre det mulig å vurdere bærekraften (både miljømessig og sosialt) for teknologier for behandling av næringsmidler og behandlede produkter
  • sikre en helhetlig tilnærming som omfatter hele verdikjeden, samt alle relaterte konsekvenser
  • sørge for en felles informasjonsplattform som sikrer forståelse og kommunikasjon gjennom hele verdikjeden
  • øke tilliten til og åpenheten i produksjonen av nye næringsmidler

Mer om

Stikkord

Fakta

Bærekraftskonseptet for «produkter» er ofte knyttet til begrepene «grønne produkter» og «miljøvennlige produkter», som er forbundet med de miljømessige aspektene (f.eks. luftforurensning), men også andre aspekter som sosiale aspekter (f.eks. åpenhet og innsyn) knyttet til bærekraft er viktige.

Kontaktpersoner

Clara Valente

Seniorforsker, Norsus
+47 94 15 52 69

Simon Saxegård

Forsker, Norsus
+47 48257831