Gå tilbake UV-lys
Ultrafiolett lys kan være en skånsom og effektiv måte å ta knekken på overflatebakterier hos matprodukter. Foto: © NorGal - stock.adobe.com

Bruk av UV-C-lys på næringsmidler

Ultrafiolett lys er en ikke-termisk teknologi for overflatedekontaminering som sendes ut ved hjelp av lamper.

Det deles inn i flere ulike bånd basert på bølgelengde, der den mest bakteriedrepende og oftest brukte bølgelengden er på 254 nm, som befinner seg i UV-C-båndet (200 til 280 nm).

UV-C gir til inaktivering av et bredt spekter av mikroorganismer ved å ødelegge eller endre DNA-et på en måte som hemmer deres evne til å vokse og formere seg.

Generelt har visse muggsporer den høyeste resistensen mot UV-C, fulgt av bakterielle sporer, mer generelle muggsopper og gjærsopper, og bakterielle vegetative celler har lavest resistens.

Prinsipper

Ettersom UV-C er en teknologi for overflatedekontaminering, kan inaktivering ved hjelp av UV-C kun oppnås på områder av produktet som blir direkte eksponert for UV-lyset.

Denne egenskapen innebærer at områder av produktet som overlapper, er dekket av ikke-penetrerbar emballasje (f.eks. etiketter) eller ligger skjult bak andre produkter, ikke vil bli utsatt for UV-lyset, og vil følgelig ikke få noen inaktivering av mikroorganismer.

UV-C brukes på en rekke produkter, som utvendig emballasje eller overflaten på frukt, grønnsaker og bakervarer, og brukes også til å dekontaminere produkter som tas mellom soner med ulike hygienestandarder.

I tillegg til faste produkter finnes det også systemer for behandling av væsker. UV-C-behandling er utbredt for behandling av vann på grunn av evnen til å trenge dypt inn i væsken. For andre typer væsker med lavere grad av gjennomtrengning av UV-C-lys, avhenger den bakteriedrepende effekten i stor grad av produktsammensetningen, turbiditeten, dybden av væsken og konsentrasjonen av mikroorganismer og oppløste faste stoffer i væsken.

Det finnes UV-systemer som genererer turbulente strømmer for ugjennomsiktige væsker (med lav UV-C-penetrasjon) som muliggjør større eksponering for lyset.

Sikkerhet og farer

UV-C-bestråling er helseskadelig for mennesker hvis det kommer i kontakt med øyne eller hud. Dette gjelder også ved lave doser, ettersom kontinuerlig eksponering kan bygge seg opp over tid.

Korrekt verneutstyr må brukes for å beskytte øyne og hud ved betjening av systemet.

Som følge av at lyset kan reflekteres fra overflater, er UV-lamper plassert i lukkede tunneler eller beholdere med beskyttelsesgardiner på inn- og utgangene. For større områder kan klaffer brukes på disse punktene til å blokkere UV-lys. Inn- og utgangspunktene har sikkerhetsbrytere som slår av lampene slik at ingen kan eksponeres for strålingen ved et uhell ved åpning.

Lover og forskrifter

UV-C-bestråling brukes i utstrakt grad i næringsmiddelindustrien som en teknologi for dekontaminering av emballasje og enkelte næringsmidler. Det kan være forbud mot å bruke UV-bestråling på enkelte næringsmidler i enkelte matvaresektorer og i henhold til lokal lovgivning.

Ny mat-godkjenning for denne teknologien kreves bare når teknologien gir opphav til betydelige endringer i sammensetningen eller strukturen på næringsmidlene eller ingrediensene i disse som påvirker deres ernæringsmessige verdi, metabolisme eller nivået av uønskede stoffer.

Så langt finnes det fire godkjente bruksområder for teknologien som følge av at den gir vesentlig høyere nivåer av vitamin D2 i brød, gjær og sopp og vitamin D3 i melk.

Annen informasjon

UV-lamper med lavt trykk (i vakuum) slipper ikke ut gasser. Hvis glasslampene skulle gå i stykker, kan kvikksølvdamp potensielt frigjøres. Lampekonsentrasjonene er generelt lave (4–10 mg), og i et fabrikkmiljø (>8 m3) vil konsentrasjonen være lavere enn den akutte eksponeringsgrensen på 1,7 mg/m3 for 1 times eksponering, som gir nok tid til å iverksette tiltak. Amalgamlamper absorberer mye av kvikksølvet, og reduserer utslippet ytterligere.

Amalgamlamper brukes i stor grad i forbindelse med vann. Lampene i seg selv har typisk en levetid på 8000 timer, men det kan variere mellom 6000 og 10000 timer avhengig av lampetypen og hvordan lampene brukes. Ingen andre forbruksvarer benyttes for dette utstyret.

Fordeler:

  • Ikke-termisk prosess – påvirker ikke produktkvaliteten med høye temperaturer.
  • Ingen restforbindelser.
  • Ingen ytterligere dekontamineringskjemikalier benyttes.
  • Enkle helse- og sikkerhetstiltak sikrer at lyset ikke spres ut fra systemet.

 

Begrensninger:

  • Effektiviteten av utstyret avhenger i høy grad av egenskapene til produktet som behandles. Enkelte overflatestrukturer på produkter kan ha en innvirkning på den maksimale mikrobielle reduksjonen som oppnås.
  • Kun overflatedekontaminering er mulig.
  • Mikroorganismers evne til selvreparasjon kan gjøre det mulig for organismer å overleve hvis de utsettes for UV-C-doser som ikke har tilstrekkelig nedbrytende effekt.
  • Mulige konsekvenser for produktkvaliteten (luktforurensning) ved høye UV-doser for enkelte produkter.

Mer om

Stikkord

Kontaktpersoner

Danny Bayliss

New Technology Research Manager
+44 (0) 1386 842130

Robbie McGill

Process Technologist
+44 (0) 1386 84 2464